BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
Wykonanie robót budowlano-montażowych wykończeniowych
 
Kierownictwo szkoły
Organizacja szkoły
Finanse
Menu przedmiotowe
Informacje
Praca
ilość wyświetleń: 5567
ostatnia zmiana: 15.09.2014r.
Regulaminy

REGULAMIN PRACY 

SIERADZKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w SIERADZU


POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy /Dz. U. z 1998r. Nr21 poz.94 ze zm./ ustala się Regulamin Pracy o następującej treści:

§ 1

1. Regulamin pracy w Sieradzkim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu zwanej dalej "Szkołą" ustala wewnętrzny porządek oraz określa związane z pracą obowiązki Centrum oraz  pracowników.

2. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników Centrum bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i sprawowane funkcje.

3. Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować postanowienia Regulaminu Pracy.

 

OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY

§2

Centrum jest zobowiązane:

1. Informować pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą, 

2. Zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

3. Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, właściwą jakość pracy, wykorzystanie zdolności i kwalifikacji pracowników.

4. Zapewniać przestrzeganie porządku, dyscypliny pracy.

5. Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.

7. Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji – zawodowych.

8. Zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeby pracowników.

9. Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

10. Dostarczać przysługujące na danym stanowisku środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

 

§ 3

Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy.

Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

1. Przestrzegać ustalonego w Centrum czasu pracy i wykorzystywać go w sposób efektywny.

2.Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w Centrum porządku.

3. Przestrzegać przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż.

4. Dbać o mienie Centrum i używać go zgodnie z przeznaczeniem.

5. Przestrzegać tajemnicy służbowej.

6. Nie przynosić i nie przechowywać na terenie Centrum pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów o znacznej wartości, ponieważ w przypadku ich zaginięcia Centrum nie ponosi odpowiedzialności.

7. Podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętność pracy.

8. Dbać o czystość i porządek stanowiska pracy.

 

 CZAS PRACY

§ 4

1. Czas pracy w Centrum dla pracowników niebędących nauczycielami wynosi 40 godz. tygodniowo dla administracji, 30 lub 25 godz. tygodniowo dla sprzątaczek i woźnej.
2. Czas pracy nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, uwzględniając zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze, jak również samokształcenie

i przygotowanie się do zajęć, doskonalenie zawodowe, poprawę prac domowych

i zeszytów uczniowskich, nie może przekroczyć tygodniowo 40 godzin.

3. Nauczyciel do pracy w Centrum przychodzi zgodnie ze swoim indywidualnym tygodniowym rozkładem zajęć.

4. Zadania dodatkowe i czas, w jakim mają być realizowane, określa plan pracy Centrum

i indywidualny przydział obowiązków zleconych nauczycielom przez dyrektora Centrum.

5. Dyrektor Centrum może dla niektórych stanowisk pracy ustalić inny czas rozpoczynania i kończenia pracy, jednak z zachowaniem obowiązującego wymiaru czasu pracy.

6. Pracownicy zamieszkali poza miejscowością siedziby Centrum, mogą wyjątkowo uzyskać pozwolenie na zmianę godzin pracy ze względu na trudności komunikacyjne.
7. Administracja wykonuje swoją pracę w godzinach 7:30 ­15:30
8. Sprzątaczki, wykonują pracę od poniedziałku do niedzieli w systemie dwuzmianowym:

 I zmiana od godz. 7:00-13:00,

 II zmiana od godz. 13:00- 19:00 ,

9. Dopuszcza się przesuwania początku i końca pracy nie naruszając dodatkowego wymiaru czasu pracy w okolicznościach uzasadnionych potrzebami zakładu. Przesunięcia takiego dokonuje dyrektor.

 

 

POSTANOWIENIA PORZĄDKOW 

§6

1. Kontrolą dyscypliny pracy i jej oceną zajmują się Dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego i kierownik działu.

2. Centrum jest zobowiązane zwolnić pracownika:

a) w celu stawienia się na wezwanie organu administracji państwowej, organu samorządu terytorialnego, sądu, policji, kolegium ds. wykroczeń oraz wykonywania powszechnego obowiązku obrony na wezwanie właściwego organu.

b) w celu przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązujących badań lekarskich lub szczepień, jeżeli nie jest możliwe ich przeprowadzenie w czasie wolnym od pracy.

c) w celu oddania krwi i na okresowe badania lekarskie na czas oznaczony przez stację krwiodawczą z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;

Za czas zwolnień pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

 

§7

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w razie:

1) ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, rodzica, ojczyma, macochy – 2 dni
2) ślubu dziecka, zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki itp. lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika - 1 dzień.

§8

Dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

l. Zaświadczenie lekarskie o czasowej nieobecności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy;

2. Decyzje właściwego inspektora sanitarnego wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych w razie odosobnienia pracownika z przyczyn wynikających z tych przepisów.

3. Oświadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza.

4. Imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenie w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację dotyczącą stawienia się pracownika na wezwanie,

5.  Oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.


§9

Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia tego udziela dyrektor Centrum.

 

§ 10

W przypadku nauczycieli zwolnienie od pracy w godzinach służbowych (zajęć dydaktycznych) przedkłada się w formie zgłoszenia wyjścia dyrektorowi osobiście, z uwagi na konieczność zapewnienia na ten czas zastępstwa.

 

§11

O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry przewidzianej pracownik winien uprzedzić Centrum.

W razie nie stawienia się do pracy z przyczyn nieprzewidzianych pracownik jest zobowiązany zawiadomić Centrum o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później niż w dniu następnym osobiście, przez inne osoby lub przez pocztę. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności w pracy lub spóźnienie się do pracy, przedstawiając przyczyny nieobecności lub spóźnienia, a na żądanie dyrektora Centrum odpowiednie dowody.

 

§ 12

Pracownicy mogą być zatrudnieni poza obowiązującym czasem pracy na zasadach określonych w kodeksie pracy lub odrębnych przepisach.

§13

Przebywanie pracownika poza godzinami służbowymi na terenie Centrum może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora.


§14

Przed zakończeniem pracy pracownik obowiązany jest do uporządkowania  i zabezpieczenia stanowiska pracy.

Dokumentowanie obecności w pracy pracowników niebędących nauczycielami polega na podpisaniu się na liście obecności danego dnia, a nauczycieli na wpisaniu tematu zajęć i podpisaniu się w stosownych rubrykach dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć.

 

URLOPY WYPOCZYNKOWE

§16

1. Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksu pracy.

2. Przysługujący pracownikowi niebędącemu nauczycielem urlop wypoczynkowy ustalony w planie urlopów przyznaje się w całości lub częściach.

3. Urlopy nauczycieli przypadają na czas ferii szkolnych, z tym, że dyrektor może zająć część urlopu nauczycielskiego, na pracę o charakterze przygotowawczo­ organizacyjnym, nie więcej jednak niż 7 dni.

4. Plan urlopu ustala dyrektor Centrum, biorąc pod uwagę wnioski pracowników  i konieczność zapewniania normalnego toku pracy szkoły.

5. Centrum na pisemny wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami: może udzielić mu urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy zakładu. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu pracownik jest zobowiązany przekazać obowiązki innemu pracownikowi wyznaczonemu przez przełożonego celem zapewnień ciągłości pracy.

6. Część urlopu nauczyciela niewykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia, szkolenia wojskowego zostaje zrekompensowana przez dyrektora szkoły w postaci urlopu uzupełniającego do 8 tygodni.

7. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu ostatnich 3 miesięcy. W przypadku nauczycieli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z wszystkich miesięcy danego roku szkolnego poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu.

8. Pracownikowi wychowującemu, co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługują w ciągu roku dwa dni zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

9. Urlop wypoczynkowy dyrektora określa Karta Nauczyciela.

 

WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 

§ 17

1. Szczegółowe warunki wynagradzania za pracę oraz wypłaty świadczeń związanych z pracą, czas wypłaty i jej forma określane są w Regulaminie wynagradzania.

2. Wynagradzanie dla pracowników niebędących nauczycielami wypłaca się w dniach   26-31 dzień miesiąca.

3. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane jest miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym

 

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

§ 18

1. Pracownik jest zobowiązany sumiennie wykonywać polecenia służbowe przełożonych związane z wykonywaną pracą.

2. Pracowników obowiązuje zakaz wykorzystywania w celach prywatnych środków łączności, pojazdów, wyposażenia pomieszczeń lub innego mienia Centrum, a także mienia znajdującego się w jej użytkowaniu.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą szkoły możliwe jest odstąpienie od ustaleń zawartych powyżej.3. Pracownicy zobowiązani są godnie reprezentować centrum i dbać o jej dobre imię, do zachowania tajemnicy służbowej i wszelkich informacji dotyczących placówki oraz do powstrzymania się od działań konkurencyjnych. Poufność obrad Rady Centrum wynika z regulaminu działania tego organu.

4. Wprowadza się zakaz palenia tytoniu w budynku szkolnym.

 

 NARUSZENIE REGULAMINU

§ 19

Za szczególnie rażące naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy mogące stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika lart.52§ I, pkt. l kp.1 uznaje się w szczególności:

1. Kradzież, bezprawne użycie, umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia szkoły lub mienia znajdującego się w jej użytkowaniu bądź popełnienie innego rodzaju przestępstwa przeciwko mieniu.

2.Niesubordynację wobec poleceń służbowych, w szczególności odmowa wykonania pracy.

3. Niewłaściwy stosunek do przełożonych lub współpracowników,

4. Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy służbowej,

5. Załatwianie spraw prywatnych w godzinach pracy lub wykorzystywanie w tym celu służbowych środków łączności oraz innego mienia szkoły,

6. Złe lub niedbałe wykonywanie powierzonych materiałów, pracy, w szczególności
marnotrawstwo.

7. Przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających albo spożywanie alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy lub w zakładzie pracy.

8. Spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia.

9. Fałszowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą.

10. Zakłócanie spokoju w miejscu pracy.

W przypadku popełnienia przez pracownika uchybień mniejszej wagi lub wystąpienia okoliczności łagodzących stosuje się wobec pracownika kary porządkowe za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, zgodnie z Kartą Nauczyciela.
O wymierzeniu kary decyduje dyrektor i on powiadamia na piśmie pracownika o ukaraniu. Jeżeli pracownik uzna ukaranie za nieuzasadnione, może w terminie 7 dni wnieść do dyrektora sprzeciw. Jeżeli dyrektor w ciągu 14 dni nie odrzuci sprzeciwu pracownika, jest to równoznaczne z jego uwzględnieniem. Decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu sprzeciwu pracownika dyrektor podejmuje po zasięgnięciu opinii związku zawodowego, który reprezentuje interesy pracownika. Pracownik, którego sprzeciw został odrzucony, może w terminie 14 dni odwołać się do sądu pracy o uchylenie kary.

Po roku nienagannej pracy, karę uważa się za niebyłą.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

§ 20

1. Każdego nowo przyjętego pracownika obowiązuje szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Pracodawca i pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów i zadań bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.

3. Pracodawca jest zobowiązany:

- zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bhp, - prowadzić systematyczne  szkolenia z zakresu bhp,

- organizować pracę zgodnie z przepisami bhp,

- kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, badania okresowe,

- zaopatrzyć określone grupy pracowników w odzież i obuwie robocze, środki higieny osobistej,

- wskazać pracownikowi odpowiednie miejsce na przechowywanie odzieży przydzielonych mu narzędzi pracy.

4. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla pracownika lub osób postronnych, pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym dyrektora.

 

OCHRONA PRACY KOBIET


§ 21

1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1 996r,Dz.U.nr 114 z późn. zm.

2. Kobiet w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie można bez ich zgody delegować ich poza stałe miejsce pracy. Nauczycielce będącej w ciąży nie wolno bez jej zgody przydzielić godzin ponadwymiarowych.

3. Kobiety opiekujące się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, jak również delegować poza miejsce pracy.

4. Pracownica karmiąca piersią ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy, karmiąca więcej niż jedno dziecko do 2 przerw po 45 minut każda. Pracownicy pracującej dziennie mniej niż 4 go nie przysługuje przerwa na karmienie.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

§ 22

l. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia.

2. Mogą być stosowane następujące nagrody i wyróżnienia:

- nagroda pieniężna, - pochwała pisemna,

- pochwała publiczna,

- dyplom uznania,

- inne przewidziane wyróżnienia uposażenia. jak np. awansowanie pracownika do wyższej grupy

3.Przyznawanie nagród nauczycielom regulują przepisy odrębne.

4. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagród lub wyróżnieniu składa się do akt osobowych pracownika.


PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23

1. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Centrum

     w czwartki od godz. 10:00- 12:00.

2. Zmiana Regulaminu Pracy wymaga trybu przewidzianego do jego uchwalenia.

3. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie jest traktowana jak wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

4. Zmienione postanowienia Regulaminu nabierają mocy obowiązującej w terminie 14 dni od daty podania ich do wiadomości.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: mgr Małgorzata Presia
tel./fax.: (043) 822 44 12; e-mail: kontakt@edukacja.sieradz.pl