BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
Wykonanie robót budowlano-montażowych wykończeniowych
 
Kierownictwo szkoły
Organizacja szkoły
Finanse
Menu przedmiotowe
Informacje
Praca
ilość wyświetleń: 18980
ostatnia zmiana: 15.11.2007r.

Sieradz: Wykonanie robót budowlano-montażowych wykończeniowych w pomieszczeniach I piętra budynku internatu Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu
Numer ogłoszenia: 222445 - 2007; data zamieszczenia: 15.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 0-13 822 44 12, fax 0-13 822 44 12.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu województwa łódzkiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlano-montażowych wykończeniowych w pomieszczeniach I piętra budynku internatu Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlano-montażowych wykończeniowych w pomieszczeniach I piętra budynku internatu szkoły. Zakres robót obejmuje: - wykonanie gładzi gipsowych sufitów i ścian - uzupełnienie płytek ceramicznych ściennych - ułożenie paneli podłogowych - montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej - malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów - malowanie olejne lamperii - montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego - montaż osprzętu sygnalizacji p. poż.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.40.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert; 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy PZP; 3. Oświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą podatków wobec Urzędu Skarbowego na dzień składania oferty; 4. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS na dzień składania oferty; 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3-go Maja 7, 98-200 Sieradz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2007 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Szkoły policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3-go Maja 7, 98-200 Sieradz.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Valid HTML 4.01 Transitional
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: mgr Małgorzata Presia
tel./fax.: (043) 822 44 12; e-mail: kontakt@edukacja.sieradz.pl